Informacja o wynikach oferty publicznej akcji serii C Robs Group Logistic S.A. z dnia 28 grudnia 2021 roku

ZARZĄD
29 grudnia 2021

Informacja o wynikach oferty publicznej akcji serii C Robs Group Logistic S.A. z dnia 28 grudnia 2021 roku

Niniejsza informacja została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym Robs Group Logistic S.A., które zostało opublikowane w dniu 8 grudnia 2021 roku w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 750.000 i nie więcej niż 5.000.000 akcji serii C.

 

 

Przydział Akcji Oferowanych

Uprzejmie informujemy, że oferta publiczna akcji serii C spółki Robs Group Logistic S.A. z siedzibą w Tczewie doszła do skutku.

Emitent w dniu 28 grudnia 2021 roku dokonał przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie ze złożonymi przez Inwestorów zapisami. 

W Ofercie objęto łącznie 1.495.662 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii C.

Wyróżnione wpisy